เอกสารปฏิบัติสหกิจศึกษา

# รหัส ชื่อเอกสาร วันที่แก้ไขล่าสุด ดาวโหลด
1 - คู่มือการจัดทำรายงาน วันจันทร์, 22 ต.ค. 2561
2 - แบบข้อมูลนักศึกษาสหกิจศึกษา วันอังคาร, 16 ต.ค. 2561
3 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโครงงานสหกิจศึกษา วันพุธ, 17 เม.ย. 2562
4 - คู่มือจัดทำรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (รูปเล่ม) วันจันทร์, 31 ส.ค. 2563
5 - สมุดบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา วันจันทร์, 3 ก.พ. 2563
6 ศสก.03 แบบใบลาและขอชดเชยกิจกรรมสหกิจศึกษา (สำหรับนักศึกษา) วันจันทร์, 10 ก.ย. 2561
7 ศสก.04 แบบคำร้องทั่วไป วันจันทร์, 10 ก.ย. 2561
8 ศสก.05 แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สำหรับสถานประกอบการ) วันจันทร์, 31 ส.ค. 2563
9 ศสก.06 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักนักศึกษาสหกิจศึกษา วันจันทร์, 31 ส.ค. 2563
10 ศสก.07 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน ผู้นิเทศงาน วันจันทร์, 31 ส.ค. 2563
11 ศสก.08 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา วันจันทร์, 31 ส.ค. 2563
12 ศสก.09 แบบแจ้งโครงร่างรายงานปฏิบัติงาน วันจันทร์, 31 ส.ค. 2563
13 ศสก.10 แบบสรุปข้อมูลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา วันอังคาร, 16 ต.ค. 2561
14 ศสก.11 แบบแจ้งยืนยันการส่งรายงานปฏิบัติงาน วันพุธ, 17 เม.ย. 2562
15 ศสก.12 แบบนิเทศงานโดยคณาจารย์นิเทศ วันอังคาร, 16 ต.ค. 2561
รายการที่ 1 - 15 จากทั้งหมด 17