เอกสารปฏิบัติสหกิจศึกษา

# รหัส ชื่อเอกสาร วันที่แก้ไขล่าสุด ดาวโหลด
1 - คู่มือการจัดทำรายงาน วันจันทร์, 22 ต.ค. 2561
2 - แบบข้อมูลนักศึกษาสหกิจศึกษา วันอังคาร, 16 ต.ค. 2561
3 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโครงงานสหกิจศึกษา วันพุธ, 17 เม.ย. 2562
4 - คู่มือจัดทำรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (รูปเล่ม) วันจันทร์, 31 ส.ค. 2563
5 - สมุดบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา วันจันทร์, 3 ก.พ. 2563
6 - แบบขออนุญาตผู้ปกครองให้นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในรูปแบบสหกิจศึกษา วันศุกร์, 10 ก.ย. 2564
7 ศสก.03 แบบใบลาและขอชดเชยกิจกรรมสหกิจศึกษา (สำหรับนักศึกษา) วันจันทร์, 10 ก.ย. 2561
8 ศสก.04 แบบคำร้องทั่วไป วันจันทร์, 10 ก.ย. 2561
9 ศสก.05 แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สำหรับสถานประกอบการ) วันพุธ, 27 ต.ค. 2564
10 ศสก.06 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักนักศึกษาสหกิจศึกษา วันพุธ, 27 ต.ค. 2564
11 ศสก.07 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน ผู้นิเทศงาน วันพุธ, 27 ต.ค. 2564
12 ศสก.08 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา วันพุธ, 27 ต.ค. 2564
13 ศสก.09 แบบแจ้งโครงร่างรายงานปฏิบัติงาน วันพุธ, 27 ต.ค. 2564
14 ศสก.10 แบบสรุปข้อมูลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา วันอังคาร, 16 ต.ค. 2561
15 ศสก.11 แบบแจ้งยืนยันการส่งรายงานปฏิบัติงาน วันพุธ, 17 เม.ย. 2562
รายการที่ 1 - 15 จากทั้งหมด 18