เอกสารปฏิบัติสหกิจศึกษา

 • แสดง 1 ถึง 15 จาก 18 รายการ
 • # รหัส ชื่อเอกสาร วันที่แก้ไขล่าสุด ไฟล์เอกสาร
  1 - แบบข้อมูลนักศึกษาสหกิจศึกษา วันอังคาร, 16 ต.ค. 2561 ดาวน์โหลด
  2 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโครงงานสหกิจศึกษา วันพุธ, 19 ต.ค. 2565 ดาวน์โหลด
  3 - คู่มือจัดทำรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (รูปเล่ม) วันจันทร์, 31 ส.ค. 2563 ดาวน์โหลด
  4 - สมุดบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา วันจันทร์, 3 ก.พ. 2563 ดาวน์โหลด
  5 - แบบขออนุญาตผู้ปกครองให้นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในรูปแบบสหกิจศึกษา วันศุกร์, 10 ก.ย. 2564 ดาวน์โหลด
  6 - ตัวอย่างรูปเล่มรายงาน วันพุธ, 14 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลด
  7 ศสก.03 แบบใบลาและขอชดเชยกิจกรรมสหกิจศึกษา (สำหรับนักศึกษา) วันจันทร์, 10 ก.ย. 2561 ดาวน์โหลด
  8 ศสก.04 แบบคำร้องทั่วไป วันจันทร์, 10 ก.ย. 2561 ดาวน์โหลด
  9 ศสก.05 แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สำหรับสถานประกอบการ) วันศุกร์, 7 ต.ค. 2565 ดาวน์โหลด
  10 ศสก.06 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักนักศึกษาสหกิจศึกษา วันศุกร์, 7 ต.ค. 2565 ดาวน์โหลด
  11 ศสก.07 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน ผู้นิเทศงาน วันศุกร์, 7 ต.ค. 2565 ดาวน์โหลด
  12 ศสก.08 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา วันศุกร์, 7 ต.ค. 2565 ดาวน์โหลด
  13 ศสก.09 แบบแจ้งโครงร่างรายงานปฏิบัติงาน วันศุกร์, 7 ต.ค. 2565 ดาวน์โหลด
  14 ศสก.10 แบบสรุปข้อมูลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา วันอังคาร, 16 ต.ค. 2561 ดาวน์โหลด
  15 ศสก.11 แบบแจ้งยืนยันการส่งรายงานปฏิบัติงาน วันพุธ, 17 เม.ย. 2562 ดาวน์โหลด
 • แสดง 1 ถึง 15 จาก 18 รายการ