เอกสารปฏิบัติสหกิจศึกษา

# รหัส ชื่อเอกสาร วันที่แก้ไขล่าสุด ดาวโหลด
1 - คู่มือการจัดทำรายงาน วันจันทร์, 22 ต.ค. 2561
2 - แบบข้อมูลนักศึกษาสหกิจศึกษา วันอังคาร, 16 ต.ค. 2561
3 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโครงงานสหกิจศึกษา วันพุธ, 17 เม.ย. 2562
4 - รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (รูปเล่ม) วันพุธ, 17 เม.ย. 2562
5 ศสก.03 แบบใบลาและขอชดเชยกิจกรรมสหกิจศึกษา (สำหรับนักศึกษา) วันจันทร์, 10 ก.ย. 2561
6 ศสก.04 แบบคำร้องทั่วไป วันจันทร์, 10 ก.ย. 2561
7 ศสก.05 แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สำหรับสถานประกอบการ) วันศุกร์, 18 ต.ค. 2562
8 ศสก.06 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักนักศึกษาสหกิจศึกษา วันพฤหัสษบดี, 28 พ.ย. 2562
9 ศสก.07 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน ผู้นิเทศงาน วันศุกร์, 18 ต.ค. 2562
10 ศสก.08 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา วันอาทิตย์, 1 ธ.ค. 2562
11 ศสก.09 แบบแจ้งโครงร่างรายงานปฏิบัติงาน วันอาทิตย์, 17 พ.ย. 2562
12 ศสก.10 แบบสรุปข้อมูลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา วันอังคาร, 16 ต.ค. 2561
13 ศสก.11 แบบแจ้งยืนยันการส่งรายงานปฏิบัติงาน วันพุธ, 17 เม.ย. 2562
14 ศสก.12 แบบนิเทศงานโดยคณาจารย์นิเทศ วันอังคาร, 16 ต.ค. 2561
15 ศสก.13 แบบประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยสถานประกอบการ วันพุธ, 17 เม.ย. 2562
รายการที่ 1 - 15 จากทั้งหมด 16