เอกสารปฏิบัติสหกิจศึกษา

# รหัส ชื่อเอกสาร วันที่แก้ไขล่าสุด ดาวโหลด
1 - คู่มือการจัดทำรายงาน วันจันทร์, 22 ต.ค. 2561
2 - แบบข้อมูลนักศึกษาสหกิจศึกษา วันอังคาร, 16 ต.ค. 2561
3 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโครงงานสหกิจศึกษา วันพุธ, 17 เม.ย. 2562
4 - รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (รูปเล่ม) วันพุธ, 17 เม.ย. 2562
5 - สมุดบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา วันจันทร์, 3 ก.พ. 2563
6 ศสก.03 แบบใบลาและขอชดเชยกิจกรรมสหกิจศึกษา (สำหรับนักศึกษา) วันจันทร์, 10 ก.ย. 2561
7 ศสก.04 แบบคำร้องทั่วไป วันจันทร์, 10 ก.ย. 2561
8 ศสก.05 แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สำหรับสถานประกอบการ) วันศุกร์, 18 ต.ค. 2562
9 ศสก.06 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักนักศึกษาสหกิจศึกษา วันพฤหัสษบดี, 28 พ.ย. 2562
10 ศสก.07 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน ผู้นิเทศงาน วันศุกร์, 18 ต.ค. 2562
11 ศสก.08 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา วันอาทิตย์, 1 ธ.ค. 2562
12 ศสก.09 แบบแจ้งโครงร่างรายงานปฏิบัติงาน วันอาทิตย์, 17 พ.ย. 2562
13 ศสก.10 แบบสรุปข้อมูลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา วันอังคาร, 16 ต.ค. 2561
14 ศสก.11 แบบแจ้งยืนยันการส่งรายงานปฏิบัติงาน วันพุธ, 17 เม.ย. 2562
15 ศสก.12 แบบนิเทศงานโดยคณาจารย์นิเทศ วันอังคาร, 16 ต.ค. 2561
รายการที่ 1 - 15 จากทั้งหมด 17