ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 โดยมีอาจารย์ญาดามณี เขื่อนใจ ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน กล่าวรายงาน

310253100_8112690708803623_2874249320573453123_n.jpg

     กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับ ทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจนก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ การปฏิบัติก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษาระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

     ในกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชุตินิษฐ์ ปานคำ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และคุณวิภาวรินทร์ มีดี จาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง มาเสวนาเรื่อง “พัฒนาบุคลิกภาพและการทำงานเป็นทีมในยุคปัจจุบัน” และ อาจารย์ญาดามณี เขื่อนใจ และนายพชร นันทอาภา จากสำนักงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มาเสวนาเรื่อง “ขั้นตอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การเขียนบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การส่งเอกสารผ่านระบบสหกิจศึกษา และการทำโครงงานฯ”

311096420_1762980764066236_2005100543045873145_n.jpg

310224092_1858131034519385_6924739595057823096_n.jpg

310759302_3361391934079528_2704775521486576613_n.jpg

310798861_4924551380978469_3198365704287568067_n.jpg