เนื่องด้วยบริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ผู้ผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์ Mango ERP สำหรับการบริหารโครงการ ควบคุมต้นทุน ลดความซ้ำซอน ของกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มประสบการณ์ ต่อการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้แก่นักศึกษา

     บริษัทฯ จึงมีความประสงค์รับสมัครนิสิตนักศึกษาจากโครงการสหกิจศึกษา และมีค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน  300  บาทต่อวัน มีรายละเอียดดังนี้ 

1. นักศึกษาฝึกงาน Implement Support เรียนสาขา บัญชี / เศรษฐศาสตร์ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. นักศึกษาฝึกงาน Software Developer เรียนสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ / นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยผู้สมัครต้องคุณสมบัติมีดังต่อไปนี้

-  นักศึกษา สาขาบัญชี,การเงิน,เศรษฐศาสตร์ / สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ / หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-  มีความรู้ทางวิชาการและมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50

-  มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่ประพฤติผิดระเบียบวินัย

-  มีความขยัน กระตือรือร้นและพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

วันเวลาและสถานที่ในการปฏิบัติงาน

วันและเวลาทำงาน  : จันทร์ - ศุกร์   เวลา 8.30-18.00 น.

สถานที่ : บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขที่ 555 อาคารรสาทาวเวอร์ 1 ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900