บริษัท เจริญยนตรการ จำกัด มีนโยบายในการส่งเสริมนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์ ในสายงานที่ได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ  และความสามารถ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานที่มีคุณภาพ และทางบริษัทฯ ได้เปิดโอกาศให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ สามารถเข้ารับพิจารณาทำงานต่อไปในอนาคต ตามสาขาสายงาน ดังนี้

** สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้ **