เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานการจัดโครงการ "เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา" และโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
     การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ การปฏิบัติทักษะ ความรู้ความสามารถที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ในยุคไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สร้างความพร้อมสู่โลกอาชีพ เกิดความเชื่อมั่นและมีเจตคติที่ดีในการทำงานในสถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ญาดามณี เขื่อนใจ หัวหน้างานสหกิจศึกษา อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสากรรม บรรยาย เรื่อง กระบวนการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ และการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 อ.ดร.ชุตินิษฐ์ ปานคำ อาจารย์สังกัดสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากรบรรยาย สาธิตเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม และนายพชร นันทอาภา บรรยายถึงกระบวนการส่งเอกสารและประสานงานระหว่างการฝึกสหกิจศึกษา
     โดยได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัดประกอบด้วยทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการร่วมกิจกรรม เว้นระยะห่างทางสังคม และมีบริการเจลแอกอฮอร์บริการอย่างทั่วถึงมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 80 คน
91f71aa7_ab4fb6191b9d45c4e6d7a93d4a2fbaa7.jpg