ประกาศ : ผลการ Matching นักศึกษากับสถานประกอบการ

ลำดับ สถานประกอบการ รายชื่อนักศึกษา
1 บริษัท ทวินซินเนอร์จี้ จำกัด (กรุงเทพฯ)
 • 1) นายกิตติโชติ มุลทะโนช
 • 2) นายหฤษฎ์ คำแสน
 • 3) นายมารุตเทพ ร่มโพธิ์
2 บริษัท บีเคเค ซอฟแวร์ จำกัด (กรุงเทพฯ)
 • 1) นายบัณฑิตพงษ์ ตาปินตา
 • 2) นายยุทธนา แสงจันทร์
 • 3) นายนิธิทัศน์ มะณีทอง
 • 4) นายดิษวการณ์ อินต๊ะขัน
3 บริษัท วันดี โซลูชั่น จำกัด (เชียงใหม่)
 • 1) นายณัชชานนท์ ต่อทรัพย์สิริ
 • 2) นายภัทรพงษ์ สนั่นเมือง
4 หจก. เอ.แอล.ดับบลิว แคชโพส (เชียงใหม่)
 • 1) นายณัฐวัชต์ โชติธนนันทพงศ์
 • 2) นายนันทวัฒน์ กันทะยอด
5 บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คทรอนิคส์ จำกัด (มหาชน) (ลำพูน)
 • 1) นายปฏิคม ถาวงค์
 • 2) นางสาวศิรินภา ศรีใจแก้ว
6 บริษัท เฮดเอท ครีเอทีฟ จำกัด (กรุงเทพฯ)
 • 1) นายคณาศักดิ์ จ่าปัน
 • 2) นายอนุรักษ์ ใจทิศ
ลำดับ สถานประกอบการ รายชื่อนักศึกษา
1 บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คทรอนิคส์ จำกัด (มหาชน) (ลำพูน)
 • 1) นางสาวนภสร วันดิกัน
 • 2) นางสาวสุภาภรณ์ หม่อมพรม
ลำดับ สถานประกอบการ รายชื่อนักศึกษา
1 สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง
 • 1) นางสาวศันศนีย์ บุญรักษา
 • 2) นายอนุวัตน์ เสือคล้าย
 • 3) นายวสุรัตน์ มณีท่าโพธิ์