แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตร WIL ทั้งหมด 4 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  2. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
  3. หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์
  4. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหการ

ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ในภาวะที่เชื้อโรค COVID-19 ระบาด ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ดังนี้

  1. ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ในข้อที่ 4 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ขอให้พิจารณายกเลิก หรือปรับเปลี่ยนกำหนดระยะเวลาและกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทน
              เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร และนักศึกษาต้องดูแลตนเองระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด และเมื่อนักศึกษาเดินทางกลับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้ว นักศึกษาต้องงดการเดินทางที่ไม่จำเป็นและสังเกตอาการอยู่ในบ้านหรือที่พัก เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน กรณีที่พบว่ามีไข้ หรือไอ จาม มีน้ำมูก หรืออาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใน ให้สวมหน้ากากอนามัยและรีบไปพบแพทย์ ทันที
  2. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด หากเกิดข้อผิดพลาดใดอันเนื่องมาจากการที่นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

อ้างอิง ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมในภาวะที่เชื้อโรค COVID-19 ระบาด