บริษัท ไพรมัส จำกัด ได้รับสมัครพนักงานจำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่ง IT Service (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
คุณสมบัติตำแหน่ง IT Service
- เพศชาย อายุ 20 - 30 ปี
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- จบปริญญาตรี สาขา Computer หรือ IT
- มีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า
- มีความรู้พื้นฐานเรื่องการเขียนโปรแกรม NodeJS
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิศวกรวิจัยและพัฒนา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
คุณสมบัติตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิศวกรวิจัยและพัฒนา
- เพศ ชาย/หญิง
- อายุ ไม่เกิน 25 ปี
- วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์, วัดคุม, เมคคาทรอนิกส์
- มีความรู้พื้นฐาน MCU Arm Coretex M , Arduino, Sensor
- มีความรู้พื้นฐาน C,C++ โปรแกรมสำหรับ MCU
- มีความรู้ Altium, Protel99SE

3. ตำแหน่ง Sale Engineer (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
คุณสมบัติตำแหน่ง Sale Engineer
- เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
- หากมีประสบการณ์การทำงาน ที่มีความรู้ หรืองานขาย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัดทางด้านไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ , วิศวกรรมเครื่องมือวัด หรือ ปวส.สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องมือวัด
- สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาบาซาฮา (อินโดนีเซีย) หรือภาษาเวียดนาม
- สามารถเดินทางเพื่อนำเสนอขายสินค้าในแต่ละประเทศได้ และอยู่ประจำในแต่ละประเทศ (อยู่ประจำอย่างน้อย 1 เดือน) หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- มีใบขับขี่รถยนต์
- สามารถรับแรงกดดันได้และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและเพื่อนร่วมงาน