เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์โควิด 19 มีความคลี่คลายลง ทางโรงแรมกะตะธานีจึงขออนุญาติประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษาฝึกงานในทุกภาคส่วน โดยมีสวัสดิการสำหรับนักศึกษาฝึกงานดังนี้  (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ)

thumbnail_Internship Information 1.png

ตำแหน่งที่รับนักศึกษา

  1. Accounting
  2. Sales & Marketing
  3. Front Office
  4. Housekeeping
  5. Kitchen
  6. Food & Beverage
  7. Engineering
  8. Personnel Training
  9. Information Technology (IT)
  10. Customer Relations (CR)

สามารถตรวจสอบสาขาวิชาและความต้องการเฉพาะต่ำแหน่งได้ในเอกสารที่แนบมานี้