เพื่อให้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางงานสหกิจศึกษาจึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาดังนี้

๑.นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามประกาศจังหวัด เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์

๒.จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ตนเองจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างเคร่งครัด

๓.การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ นักศึกษาจะต้องถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด

๔.นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทั่วไปของสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ดังนี้
     ๔.๑ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า อย่างถูกวิธีตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข
     ๔.๒ ให้ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
     ๔.๓ เว้นระยะหว่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร
     ๔.๔ ให้แยกอุปกรณ์/ของใช้ส่วนตัว โดยให้ทำความสะอาด และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
     ๔.๕ งดหรือหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกับบุคคลอื่น
     ๔.๖ งดหรือหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก
     ๔.๗ ผู้ที่ต้องแยกเพื่อสังเกตอาการด้วยตนเอง (Self Quarantine) สามารถออกจากที่พักเพื่อไปทำกิจกรรมต่างๆ ที่จำเป็นได้ตามปกติ
     ๔.๘ ห้ามนักศึกษาเข้าสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ เด็ดขาด หากตรวจสอบพบจะให้นักศึกษากลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทันที และจะถือว่าไม่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

๕. ในกรณีที่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจเสร็จสิ้น และเดินทางเข้ามาในจังหวัดลำปาง ให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลหรือตรวจสอบข้อมูลมาตรการ การควบคุมการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง

หมายเหตุ งานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะเป็นผู้ตรวจสอบพื้นที่ที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และจัดพิมพ์แนวทางของพื้นที่นั้นๆให้นักศึกษา ก่อนนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจ

** สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้ **