ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง มาตรการคัดกรองผู้ติดต่อราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

          เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ ดังนั้นจึงได้มีประกาศเรื่อง มาตรการคัดกรองผู้ติดต่อราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดังนี้

๑. ให้ส่วนราชการ / หน่วยงานที่สำนักงานตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีแผนปฏิบัติในการลดจำนวนผู้เดินทางมาติดต่อราชการ ตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ณ ที่ตั้ง เช่น ปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการประชาชนเป็นรูปแบบออนไลน์ การนัดหมายวัน เวลา เพื่อลดความหนาแน่นตลอดจนการปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work from home) การพิจารณาใช้สถานที่ที่อากาศถ่ายเทในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวต้องไม่เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

** สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้ **