เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางปฏิบัติตนให้ป็นไปตามมาตราการในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และจังหวัดลำปาง และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔


** สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้ **
https://www.lpru.ac.th/covid-19/pdf/scan_covid-19-29-090964.pdf