ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การควบคุมการเดินทางของบุคลากร นักเรียน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าพื้นที่ จังหวัดลำปาง

          ตามคำสั่งจังหวัดลำปางที่ ๓๔๔๙/๒๕๖๔ เรื่องมาตราการตั้งด่านตรวจหรือจุดสะกัด และมาตราการคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง ลงวันที ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กำหนดยกระดับพื้นที่ควบคุมสถานการณ์โควิดเป็น ๓ ระดับ คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม โดยจังหวัดลำปางถูกกำหนดให้อยู่พื้นที่ควบคุมสูงสุด ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

          เพื่อให้การปฏิบัติของบุคลากร นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สอดคล้องและเป็นไปตามมาตราการดังกล่าวข้างต้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การควบคุมการเดินทางของบุคลากร นักเรียน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเข้ามายังพื้นที่ จังหวัดลำปาง ที่ประกาศไปแล้ววันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ และให้ใช้ฉบับนี้แทน โดยเน้นย้ำให้บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสาธิตและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รวมถึงผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามมาตราการที่จังหวัดลำปางกำหนด ดังนี้

** สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้ **