รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ "เปิดโลกทัศน์สหกิจศึกษา" ในระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษามากยิ่งขึ้น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของความสำคัญ แนวปฏิบัติ กระบวนการและประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆ ในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งได้จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๘ (COVID-๑๙) มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า ๑๗๖ คน
 
91f71aa7_d89236427516479e4aa7497ead2fb415.jpg

91f71aa7_6cb7e7d966c81627cd85a5515e5f35b7.jpg

91f71aa7_44238b2d16cc206a754ac5688b99e997.jpg

91f71aa7_75f0809cd42b626a5f4eee973c765ad9.jpg