รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ "เปิดโลกทัศน์สหกิจศึกษา" ในระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษามากยิ่งขึ้น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของความสำคัญ แนวปฏิบัติ กระบวนการและประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆ ในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งได้จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๘ (COVID-๑๙) มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า ๑๗๖ คน
 
217872604_4542533875779523_7852091296180554191_n.jpg

217546883_4542534805779430_794220035375537705_n.jpg

217826696_4542535299112714_6484163808578760665_n.jpg

217837232_4542534902446087_9176847938892062904_n.jpg