บริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จำกัด ต้องการรับนักศึกษาที่อยู่ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการจัดการ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ามาฝึกสหกิจศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ได้นำความรู้ที่เรียนรมาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง และเพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพ ตามสาขาวิชาเอกที่กำลังศึกษา

ทั้งนี้ ทางบริษัทได้เปิดรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ในตำแหน่งดังนี้ 

  1. Software Development Programmer 6 ตำแหน่ง
  2. Dev Ops Programmer 6 ตำแหน่ง
  3. AI Dev. En. 
  4. Software PM 3 ตำแหน่ง
  5. System Analyst 3 ตำแหน่ง
  6. Project Coordinator 3 ตำแหน่ง
  7. Pre-sale / Business Development Executive 3 ตำแหน่ง
  8. UX/UI Designer 2 ตำแหน่ง
  9. HR 1 ตำแหน่ง

นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

iApp Technology Co., Ltd. (Tax ID: 0135556015413)

E-mail : info@iapp.co.th

Phone : 02-329-5997

Website : https://web2.iapp.co.th/