บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด มีความประสงค์ในการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มพูนวิชาความรู้ พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่3 หรือ ชั้นปีที่4 ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติม เพิ่มความสามารถและประสบการณ์จริงในการทำงาน

โดยทางบริษัทฯ มีตำแหน่งงานที่สามารถรองรับนักศึกษาที่มีความต้องการสหกิจศึกษาหรือฝึกงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
- ด้าน Digital Marketing / Marketing / Account Executive
- ด้าน Advertising / Public Relation
- ด้าน MIS / Business Computer / Web Programming
- ด้าน Computer Graphic / Animation / Graphic Design
- ด้านการบัญชี /การเงิน
- ด้านการบริหาร / การฝึกอบรม / วิจัย
- ด้านกฎหมาย

** สามารถอ่านรายละเอียดของบริษัทในเครือฯ เพิ่มเติมด้านล่างนี้ **