เนื่องด้วยบริษัทในเครือ ซีเอ็นอาร์ กรุ๊ป เป็นสถานประกอบการทีทใช้บริการด้านการตรวจสอบบัญชีและจัดวางระบบบัญชี รวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางบัญชี-การเงิน และกฏหมาย ให้แก่บริษัททั่วไป

ในการนี้ทางบริษัทในเครือ ซีเอ็นอาร์ กรุ๊ป มีนโยบายส่งเสริมนักศึกษาที่ต้องการเข้ารับการฝึกงาน คณะบริหารธุรกิจในสาขาต่างๆ รวมทั้ง คณะนิเทศศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมฝึกงานกับทางบริษัทฯโดยทางบริษัทจะเน้นการฝึกสอนการปฏิบัติงานจริง มีทีมงานที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์คอยแนะนำอย่างใกล้ชิด

การเข้าร่วมฝึกงานแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. แบบชั่วคราว 
  ช่วงระหว่างเปิดภาคเรียนการศึกษา และภาคฤดูร้อนของทุกปี
2. แบบโครงการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างการศึกษา
  แบบโครงการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างการศึกษา หรือ โครงการสหกิจศึกษา เพื่อฝึกการปฏิบัติงานจริงและเก็บชั่วโมงในการเรียน โดยมีระยะเวลาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

โดยนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานจะได้รับคือ
- เบี้ยเลี้ยงวันละ 200 บาท
- การปฏิบัติงานในบรรกาศการทำงานจริง
- ประกาศนียบัตรใบผ่านงาน
- สิทธิ์ในการเข้าร่วมงานกับบริษัท ในตำแหน่งที่เหมาะสมในอนาคต

ติดต่อสอบถามได้ที่
317 อาคารกมลสุโกศล ชั้น9 ห้อง9บี ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร / Fax : 02-635-5144

** สามารถอ่านรายละเอียดของบริษัทในเครือฯ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เอกสารเพิ่มเติมด้านล่างนี้ **