งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มร.ลป. จัดโครงการเปิดโลกทัศน์สหกิจศึกษา รูปแบบ Online

       ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการเปิดโลกทัศน์สหกิจศึกษา ในรูปแบบ Online เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยอาจารย์ญาดามณี เขื่อนใจ หัวหน้างานสหกิจศึกษากล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

       โครงการเปิดโลกทัศน์สหกิจศึกษา จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง ความสำคัญ แนวปฏิบัติ กระบวนการและประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 270 คน
3.jpg

0.jpg

1.jpg

2.jpg