เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัด"สัมมนาเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในรูปแบบออนไลน์ " เป็นหนึ่งในโครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ CWIE ให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยจัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Team เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจารย์นิวัติ กิจไพศาลสกุล รองหัวหน้างานสหกิจศึกษา กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
     ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ศิวัฒม์ กมลคุณานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานและตัวอย่างต้นแบบหลักสูตร CWIE ที่ครอบคลุมกับทุกคณะ พร้อมทั้งได้มีการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ "การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานในความร่วมมือของสถาบันเครือข่ายสหกิจภาคเหนือตอนบน และนำเสนอต้นแบบของหลักสูตร WIL จาก ผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.สรวิศ มูลอินต๊ะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ญาดามณี เขื่อนใจ หัวหน้างานสหกิจศึกษา ผศ.ดร.วราคม วงศ์ชัย รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย์นิวัติ กิจไพศาลสกุล รองหัวหน้างานสหกิจศึกษา ร่วมสัมมนา และยังมีการแบ่งกลุ่มย่อยในการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน โดยมีอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน กิจกรรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2564
 
91f71aa7_f11983ce9e3dd7f32b65b55930cc44e1.jpg

91f71aa7_eb39ccffe854df720ebc460e6bbd0114.jpg

91f71aa7_bff035767b02be59e452718ddeb9b6ae.jpg