ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ในภาวะที่เชื้อโรค COVID-19 ระบาด ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563

ข้อที่ 4   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ขอให้พิจารณายกเลิก หรือปรับเปลี่ยนกำหนดระยะเวลาและกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทน
          เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร และนักศึกษาต้องดูแลตนเองระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด และเมื่อนักศึกษาเดินทางกลับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้ว นักศึกษาต้องงดการเดินทางที่ไม่จำเป็นและสังเกตอาการอยู่ในบ้านหรือที่พัก เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน กรณีที่พบว่ามีไข้ หรือไอ จาม มีน้ำมูก หรืออาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใน ให้สวมหน้ากากอนามัยและรีบไปพบแพทย์ ทันที

ขอความร่วมมือให้สาขาวิชา และนักศึกษาปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว เพื่อความปลอดภัย และการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น

อ้างอิง ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมในภาวะที่เชื้อโรค COVID-19 ระบาด