สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นระบบการจัดการศึกษาที่เน้นการปฎิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ เพื่อเสริมคุณภาพของบัณฑิตให้มีประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการ เป็นการบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษากับการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และสหกิจศึกษายังช่วยในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการเตรียมบัณฑิตให้พร้อมที่จะเลือกอาชีพและเข้าสู่ระบบการทำงานทันทีที่จบการศึกษา ทำให้บัณฑิตสหกิจศึกษา "รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน" นอกจากนี้สหกิจศึกษายังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับบทบาทในการให้ความสำคัญกับความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิต ส่งผลให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน

          จากการทำหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดรายวิชาสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ จึงต้องเตรียมความพร้อมในด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจกับนักศึกษา อาจารย์และสถานประกอบการ โดยต้องจัดประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคและวิธีการป้องกันปัญหาจากสถานประกอบการ อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ