Capture.PNG

1) ได้ความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการศึกษา
2) ได้ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการสงเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
3) ได้สิทธิประโยขน์การลดหย่อนภาษี 2 เท่า (พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2547)
4) ลดการจ้างพนักงานประจำ เพราะว่ามีนักศึกษาทำงานเสริมตลอดปี ซึ่งเป็นผู้มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะรับการพัฒนา
5) มีโอกาสของการเพิ่มมูลค่า หรือลดต้นทุนให้กับองค์กรได้
6) มีช่องทางการคัดเลือกพนักงานประจำที่พร้อมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ลดเวลาและต้นทุนในการรับสมัครและสอนงาน