91f71aa7_79c70263f2d7c121e15e530cdd18fa8d.jpg

1) ได้ความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการศึกษา

2) ได้ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการสงเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

3) ได้สิทธิประโยขน์การลดหย่อนภาษี 2 เท่า (พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2547)

4) ลดการจ้างพนักงานประจำ เพราะว่ามีนักศึกษาทำงานเสริมตลอดปี ซึ่งเป็นผู้มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะรับการพัฒนา

5) มีโอกาสของการเพิ่มมูลค่า หรือลดต้นทุนให้กับองค์กรได้

6) มีช่องทางการคัดเลือกพนักงานประจำที่พร้อมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ลดเวลาและต้นทุนในการรับสมัครและสอนงาน